POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Status prawny

Pozycję ustrojową gminy określają regulacje prawne zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, będącego zdecentralizowaną formą administracji publicznej. Gmina jest korporacyjną formą organizacji życia publicznego. Pod pojęciem gminy należy rozumieć wspólnotę samorządową, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy gminy, oraz jej terytorium. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, jest wyposażona w osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej. Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe, które stanowią mienie komunalne.

Własna, i odrębna od państwowej, podmiotowość gminy występuje w dwojakiej postaci: jako podmiotowość cywilnoprawna objawiająca się w sferze praw majątkowych oraz jako podmiotowość publicznoprawna realizująca się w zakresie wykonywanych zadań publicznych. Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest przez organy administracji rządowej jedynie na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Szczegółowo ustrój gminy określa jej statut. Obowiązujący Statut Gminy Miłosław został przyjęty uchwałą Nr XII/86/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 stycznia 2008 r., która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z Nr 38 z dnia 25 marca 2008 r. pod poz. 791 i weszła w życie z dniem 9 kwietnia 2008 r. Uchwałą Nr XLVIII/291/18 z dnia 20 września 2018 r. Rada Miejska w Miłosławiu wprowadziła zmiany do Statutu Gminy Miłosław. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 26 września 2019 r. pod poz. 7244.