POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Tryb działania

Rada działa na sesjach oraz przez swoje komisje.

Sesje Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Obradując na sesjach, Rada rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa o samorządzie gminnym przewiduje wyjątki od tej zasady. Organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad należy do Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności zadania te wykonuje Wiceprzewodniczący.

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady, a prowadzi ją – do czasu wyboru Przewodniczącego Rady – najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Wraz z zawiadomieniem o sesji radni otrzymują porządek obrad oraz projekty uchwał. Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek w tej sprawie powinien zawierać porządek obrad oraz projekty uchwał. Do zmiany porządku zwołanej w tym trybie sesji oprócz wymaganej większości głosów potrzebna jest zgoda wnioskodawcy. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący zobowiązany jest wprowadzić do porządku najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

Informację nt. funkcjonowania Rady Miejskiej w Miłosławiu można uzyskać w biurze Rady (Budynek A Urzędu Gminy, II piętro, pokój nr 31, tel. 61 438 37 55).